Energi

R:energi-projektet
Under 2018-2019 pågick förstudieprojektet R:energi - i samverkan med lokalsamhälle, näringsliv, energibolag och akademi - för att främja ett förnybart energisystem i den framtida R:ekobyn och Röstånga i stort.

Projektet samlade kunskaps- och beslutsunderlag om energilösningar för förnybar produktion, användning och lagring, energiregler vid nybyggnation, byggnadernas klimatskal och VVS m m. Genom studiebesök inspirerades vi av innovativa energisystemlösningar såsom biokol och pyrolys, bränsleceller och förnybar vätgas m m.

Medborgare- och intressentdialog genomfördes i fysiska möten och via digitala plattformar. Lokala förutsättningar och värderingar liksom samhällstekniska utmaningar bedömdes för att rikta fokus mot potentiella energisystemlösningar som medför:

 • 100% förnybarhet i drift,
 • lokal energiproduktion, omvandling eller lagring,
 • energiutbyte med omgivande samhälle och verksamheter,
 • innovativ teknik som idag demonstreras och etableras i Sverige och globalt.

Projektaktiviteter och resultat från R:energi:

 • framtagna visioner för lokala energisystem,
 • examensarbete av Johanna Eriksson (civilingenjörsstudent vid LTH): Lokala energisystem med förnybar och återvunnen energi
 • analys av energianvändning och termisk komfort i atriumgård,
 • ett flertal välbesökta studiebesök och workshops/föreläsningar på olika teman, t ex: energiregler vid nybyggnation, solenergikväll, lågtemperaturvärmesystem, biokol, förnybara vätgassystem, inglasade utemiljöer.
 • projektavslut med workshop och inspirationsföreläsning av Johan Ehrenberg (ETC) om nästa steg, d v s bildandet av Röstånga energikooperativ som fortsatt driver lokal energiomställning i bygden
 • projektets slutrapport. 

Biokol
I denna vision finns utgör en biokolsanläggning kärnan i en integrerad energi- och kretsloppslösning på bynivå.

Biobränslen finns det gott om, på ett fåtal kilometers avstånd kan R:ekobyn försörjas med jordbruksrester och flis.

Pyrolysprocessen värmer bostäderna. Biokolen utgör en eftertraktad jordförbättringsprodukt som samtidigt binder kolet i marken, en klimatsänka skapas som bidrar till att sänka atmosfärens koldioxidkoncentration. 

Förnybar vätgas
I denna vision finns en större gemensamhetsägd solcellsanläggning som driver en elektrolysör för tillverkning av vätgas från vatten. Vätgasen lagrar solenergin över säsongen eller används i bränslecellsfordon som tankar på vätgastankstationen.


R:ekobyn, hushåll, camping med utomhusbad och andra verksamheter ansluter sig till systemet med sina egna vätgasdrivna bränsleceller. Bränslecellerna producerar lika delar el och värme, som försörjer bostäders och verksamheters behov med vattenånga som enda "utsläpp".

Solvärme Vinter
På vinterhalvåret nyttjas det relativt varma marklagret för att uppnå högsta möjliga verkningsgrad på värmepumpens drift. Allt som allt uppnås en mycket energisnål uppvärmning som minimerar behovet av köpt el.

Solvärme Sommar
Denna vision bygger på ett hybridsystem som kombinerar värmepumpsteknik, stora solfångarytor och markvärmelager, vilket tillsammans ger hög verkningsgrad över hela säsongen.
Vid stora överskott på solvärme som uppstår under sommarhalvåret kan R:ekobyns solvärmeanläggning försörja omgivande värmebehov hos camping och utomhusbad samt plantskola. Den värme som inte behövs för stunden laddas i R:ekobyns marklager.

Finansiering
Stöd/finansieringen till R:energi-projektet kom från Viable Cities - det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer och deltagande projektpartners:

 • Röstånga Tillsammans (projektägare),
 • EvalPart (projektledning),
 • Röstånga Ekoby ekonomiska förening,
 • Kraftringen,
 • FOJAB Arkitekter,
 • Avdelningen Miljö- och energisystem vid Lund Tekniska Högskola.

Övriga aktiviteter
Under 2021 genomfördes ytterligare ett examensarbete med R:ekobyn som fallstudie. Två studenter, Sunisa och Sissa, från högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik med arkitektur (vid Lunds tekniska högskola) tog ett platsspecifikt helhetsgrepp för att analysera miljömässigt hållbar uppvärmning, kylning och belysning av R:ekobyns byggnader. Tack för gott samarbete!

Alla illustrationer på denna sida tecknade av av Bernt Lindberg