Odling

Permakultur - att samarbeta med och bli en del av naturen
Inom R:ekoby projektet vill vi skapa ett boende i samklang med naturens olika ekosystem där vi sluter kretsloppen nära och använder förnyelsebara energi. Permakultur är en designmetod som utgår från odling och som ger vägvisning kring hur vi kan leva utifrån vad jordklotet tål. Helt enkelt hur vi blir en del av naturen igen.

Begreppet permakultur är en ihopdragning av de engelska orden "permanent agriculture"(bestående jordbruk) och beskrevs först av Bill Mollison och David Holmgren i boken Permakultur one från 1978.

De har tre etiska grundtankar om vad permakultur ska sträva mot:
* Visa omsorg om planeten
* Visa omsorg om människor
* Återföra överskott till planeten

Några i R:ekobygruppen har börjat lära sig mer om permakultur och provat en del designmetoder i våra egna trädgårdar. Under kommande år vill vi skapa ett uthålligt odlingssystem i R:ekobyn där permakulturens principer ligger till grund.

Foto: Sebastian Müllert
Foto: Sebastian Müllert

Så här tänker vi
Vi vill lära känna platsens naturförhållande och ekosystemtjänster och planera utifrån dessa. Ekobymarken ligger på en höjdrygg med framförallt sluttning åt öster. Området har sedan lång tid tillbaka brukats för odling. Dagens vallodling omges av trädridåer och stenmurar. I öster rinner Lilla Bäljaneå. Tidigare låg det en gård på höjden och intill denna plats är bebyggelsen planerad. Öster om denna finns stora möjligheter att utveckla olika odlingssystem.

Mikroklimatet som råder nere på marken påverkas av väderstreck, lutning, vind och hur marken är beskaffad. Detta är viktigt att känna till för var våra odlingslotter ska ligga och vad vi ska odla.

God jord är en förutsättning för lyckad odling. Bergarten lerskiffer och jordarten morän, lerig och blockfattig dominerar i området. För att få en bra odlingsjord måste det finnas en stor andel organiskt material blandat med mineraljorden så att bakterier, svampar, daggmaskar och andra små jordinvånare trivs. De jobbar helt gratis med att göra bra matjord med struktur och näring. Det organiska materialet kommer från restprodukter som mat, fekalier, odling och uppvärmning. Bokashi (syrefri nedbrytning), kompostering och produktion av biokol ska hjälpa att skapa en god jord.

Vatten är livsviktigt för alla ekosystem. Vi kommer spara på regnvatten på olika sätt. Vi kommer ta vara på hushållsvattnet (BDT) i våra odlingar och bygga naturliga bäckar och dammar så att inte dagvatten belastar ån.

Energianvändningen ska minimeras, vara förnyelsebar och lagras.

Odlingssystem ska bygga på mångfald, samarbete och småskalighet. Vi bygger zoner och nätverk mellan olika element som grönsaksland, kryddträdgård, dammar, fruktträd, bärbuskar, hönsgård, jordkällare, bokashi, ängen, bäckar, skogen, stenmurar och vårt boende. Vi skapar biologisk mångfald i våra odlingar så att de blir robusta och odlar olika perenna och annuella grönsaker som passar ihop. Till våra vilda vänner, fåglarna och fladdermössen bygger vi holkar och närmast ån sår vi in ängsväxter till pollinerarna.

Skogsträdgårdens energismarta ekosystem försöker vi efterlikna på en del av odlingsmarken.

Slutna kretslopp - vi vill sluta alla kretslopp på plats och allt restavfall ser vi som resurser. Att återanvända och återvinna är centralt samtidigt som vi eftersträvar en livsstil där vi konsumerar efter behov och vad naturen tål.

Samarbete - vi vill samarbeta och byta tjänster med invånarna både i byn Röstånga och med de som bor på landsbygden.

Läs mer:

  • Permakultur i ett nötskal - Patrick Whitefield
  • Permakultur! Framtiden i din trädgård - Ylva, Johan och Siri Johansson
  • Skogsträdgården, Odla ätbart överallt - Philip Weiss och Annevi Sjöberg
  • Permakultur föreningens hemsida - permakultur.se
Foto: Sebastian Müllert
Foto: Sebastian Müllert